Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

SHINY Screen Protection GmbH

Stand: 19.10.2022

Lees de Algemene Voorwaarden (hierna de "AV") van SHINY-Screen Protection GmbH aandachtig door.

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik, de toegang en bestellingen op de website www.shiny-shop.de, evenals de levering en verkoop van producten en diensten door SHINY-Screen Protection GmbH.

Door een bestelling te plaatsen bij SHINY-Screen Protection GmbH, aanvaardt u, de klant, onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldige versie als juridisch bindend. Meer informatie over SHINY-Screen Protection GmbH, zoals het hoofdkantoor van het bedrijf, vindt u in ons impressum.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van elk aanbod en elke overeenkomst tussen SHINY-Screen Protection GmbH en onze klanten, tenzij we uitdrukkelijk anders overeenkomen met onze klanten.

Daarnaast zijn er andere voorwaarden en beleidsregels die deze algemene voorwaarden aanvullen, zoals het privacybeleid en het cookiebeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we de persoonlijke informatie van onze klanten gebruiken, verzamelen en verwerken.

  1. Opname en toepasselijkheid van onze voorwaarden

1.1. Door deze website en de bijbehorende softwaretools, apps of andere diensten van SHINY-Screen Protection GmbH te gebruiken, stemt u ermee in dat deze algemene voorwaarden geacht worden tussen ons te zijn overeengekomen (hierna de "SHINY-voorwaarden"). Deze SHINY-voorwaarden, waarmee u akkoord gaat, vervangen alle eerdere overeenkomsten, beloften en afspraken.

1.2. Op elk productaanbod van SHINY-Screen Protection GmbH en/of dienst op onze website en op elke bestelling en/of overeenkomst die via onze website www.shiny-shop.de tot stand komt, zijn de algemene voorwaarden van SHINY van toepassing.

1.3. De geldigheid van eventuele algemene voorwaarden van onze klanten of van derden namens wie wij optreden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook als deze niet uitdrukkelijk door SHINY-Screen Protection GmbH worden tegengesproken.

1.4. SHINY-Screen Protection GmbH behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de website www.shiny-shop.de en aan de SHINY-voorwaarden aan te brengen.

  1. Registratie

2.1. Voordat u een online bestelling plaatst en onze website gebruikt, kunt u een SHINY-account openen.

2.2. De klant is steeds aansprakelijk voor zijn bestelling en/of gebruik van zijn geregistreerde SHINY-account. Onze klanten hebben de plicht in hun eigen belang om hun inloggegevens te beschermen en elke toegang tot hun SHINY-account te controleren. U gaat er als klant mee akkoord dat u verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk bent voor alle geplaatste bestellingen en/of andere handelingen die worden verricht via uw Shiny Account.

  1. Verkoopvoorwaarden

Al onze acties en aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Ze zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en, indien van toepassing, bevestiging van de bestelling door SHINY-Screen Protection GmbH. Een overeenkomst tussen u en SHINY-Screen Protection GmbH wordt als definitief gesloten beschouwd wanneer uw bestelling door SHINY-Screen Protection GmbH per e-mail is bevestigd of SHINY-Screen Protection GmbH de bestelling heeft uitgevoerd of verstrekt.

  1. Gebruiksrechten

4.1. Onze website bevat onder andere foto's, grafieken, afbeeldingen, sjablonen, tekst, logo's, audiobestanden, video's, muziekbestanden en andere informatie. De volledige inhoud van de website www.shiny-shop.de is het intellectuele eigendom van SHINY-Screen Protection GmbH of, in individuele gevallen, het intellectuele eigendom van derden die SHINY-Screen Protection GmbH toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Het downloaden, gebruiken, publiceren of verspreiden van enig deel van de inhoud van onze website is niet toegestaan. Het verkrijgen van onze producten geeft onze klanten niet het recht om delen van de inhoud van onze website voor eigen doeleinden te gebruiken, met uitzondering van de gekochte eindproducten.

4.2. SHINY-Screen Protection GmbH behoudt zich alle rechten op haar website www.shiny-shop.de en de inhoud ervan wereldwijd voor.

4.3. Alle wijzigingen aan onze website blijven eigendom van SHINY-Screen Protection GmbH of van haar licentiegevers.

4.4. De productdiensten en logo-ontwerptools op onze website maken gebruik van verschillende ontwerpelementen. SHINY-Screen Protection GmbH behoudt zich het recht voor om deze ontwerpelementen aan haar klanten ter beschikking te stellen. Het gebruik van een ontwerp of logo in verband met een of meer van onze producten geeft onze klanten geen recht op het bezitten van individuele ontwerp- of logo-elementen. SHINY-Screen Protection GmbH garandeert niet dat hun ontwerp niet overeenkomt met het ontwerp van een klant.

4.5. SHINY-Screen Protection GmbH is niet aansprakelijk voor het feit dat een door de klant gemaakt ontwerp geen inbreuk maakt op handelsmerken of andere rechten van derden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van onze klanten om te controleren of hun ontwerp of logo legaal is en geen rechten van derden schendt. Als een dergelijke overtreding wordt vastgesteld, is de klant verplicht om SHINY-Screen Protection GmbH in alle opzichten te vrijwaren van aanspraken van derden.

4.6. De inhoud van onze website en onze producten mogen niet worden gebruikt voor enig doel dat immoreel is of enig doel dienen dat immoreel is. SHINY-Screen Protection GmbH behoudt zich daarom het recht voor om naar eigen goeddunken de door de klant verstrekte inhoud of ontwerpen of de verwerking of uitvoering van bestellingen te allen tijde zonder opgave van redenen te weigeren. Onze klanten gaan ermee akkoord dat SHINY-Screen Protection GmbH op geen enkele manier aansprakelijk is jegens hen of derden voor dergelijke weigeringen.

4.7. Door op deze website te bestellen, geven onze klanten SHINY-Screen Protection GmbH het recht om de geüploade inhoud te kopiëren, indien nodig te wijzigen en te gebruiken voor het uitvoeren van de bestelling. Dit omvat het recht om afgeleide versies daarvan te maken en te vectoriseren.

  1. Levering

5.1. SHINY-Screen Protection GmbH levert de producten op het in de bestelling opgegeven adres, op voorwaarde dat alle verschuldigde betalingen tijdig en volledig zijn ontvangen. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend.

5.2. Het staat SHINY-Screen Protection GmbH vrij om de producten naar eigen goeddunken als geheel of in fasen en ook voor de leveringsdatum te leveren. In dit geval hebben onze klanten niet het recht om acceptatie te weigeren. Vertragingen in de levering en gebreken in een gespreide of gedeeltelijke levering geven de klant niet het recht om de overeenkomst te herroepen of de overeenkomst te beëindigen.

5.3. Onze klanten gaan ermee akkoord dat het risico van verlies en eigendom van bestelde producten op hen overgaat bij onze levering aan onze vervoerder.

5.4. Onze klanten zijn ervoor verantwoordelijk alle producten direct na ontvangst volledig en zorgvuldig te inspecteren en eventuele gebreken, afwijkingen van de norm of beschadigingen direct in de acceptatie- of ontvangstbevestiging te melden. Een beschrijving van het geclaimde defect of de schade moet op het moment van levering schriftelijk zijn en ondertekend door de klant. De klant moet SHINY-Screen Protection GmbH binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van vermeende gebreken, afwijkingen van de norm of schade. Indien de klant SHINY-Screen Protection GmbH na ontvangst van het bestelde product in de zin van dit artikel niet tijdig op de hoogte stelt, vervalt de productgarantie en vrijwaring. Indien de bestelling is geplaatst door een consument die het product niet heeft besteld voor andere doeleinden dan zakelijke, ondernemers- of beroepsactiviteiten, wordt voornoemde meldingstermijn verlengd tot één maand en gaat in op de dag waarop de vermeende schade of het defect werd ontdekt of nadat redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden als de bestelling tijdig bij ontvangst was geïnspecteerd.

  1. herroepingsrecht

6.1. In geval van een overeenkomst op afstand kan de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen en zonder extra kosten worden herroepen of ontbonden. Deze mogelijkheid tot herroeping of beëindiging bestaat echter niet voor de volgende contracten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de fabricage waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die, bijvoorbeeld om redenen van goederenbescherming, gezondheidsbescherming of hygiëne, niet geschikt zijn voor terugzending als de verzegeling na levering is verwijderd. Dit geldt met name bij het verwijderen van de zelfklevende beschermfolie van de displaybescherming

6.2. Indien de mogelijkheid tot herroeping bestaat, heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen te herroepen. Indien de laatste dag van deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als laatste dag van de opzegtermijn. Als u als klant het contract met betrekking tot het bestelde product wilt annuleren, schrijf ons dan een brief of een e-mail ( kundenservice@shiny-shop.de ) naar het volgende adres en vermeld uw naam, adres, telefoonnummer , e-mailadres, ordernummer en de te retourneren producten naar:

SHINY Screen Protection GmbH

Klantenservice afdeling

Osterbrooksweg 69

22869 Schenefeld

6.3. Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op. Wij zullen uw verzoek onderzoeken en u informeren of het herroepingsrecht op u en de betreffende producten van toepassing is. In onze communicatie vindt u ook informatie over hoe u de producten kunt retourneren. We zullen de terugbetaling binnen veertien dagen op uw rekening storten vanaf de dag waarop we uw kennisgeving van de annulering van het contract hebben ontvangen.

  1. Disclaimer van garanties

7.1. De website www.shiny-shop.de en alle inhoud ervan wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie. U, de klant, erkent dat een ononderbroken foutloze werking van de website niet kan worden gegarandeerd of gegarandeerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het feit dat de beschrijving van onze producten altijd foutloos is.

7.2. Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor fouten gemaakt door de klant, zoals spelfouten en grammaticale en interpunctiefouten, slechte kwaliteit of te lage resolutie van de geüploade afbeeldingen, ontwerpfouten of onjuiste bestelhoeveelheid. Met uitzondering van het onderzoeken van mogelijke immoraliteit, controleert SHINY-Screen Protection GmbH de door de klant ontworpen producten, teksten en ontwerpen niet.

7.3. SHINY-Screen Protection GmbH sluit haar aansprakelijkheid uit als het vermeende defect, de vermeende afwijking van de norm of de vermeende schade het gevolg blijkt te zijn van onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik of een ongeval of een ondeskundige reparatie, wijziging of aanpassing of ondeskundige behandeling. Hetzelfde geldt als de bruikbaarheid slechts in geringe mate wordt aangetast.

7.4. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt SHINY-Screen Protection GmbH geen aansprakelijkheid voor gederfde winst of inkomsten, verlies van gegevens, financiële verliezen of indirecte en speciale of gevolgschade en betaalt geen verzwarende schadevergoeding.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande het voorgaande zijn licentiegevers, leveranciers of verkopers of functionarissen van Shiny-Screen Protection GmbH vrijgesteld van enige persoonlijke aansprakelijkheid jegens onze klanten. Behoudens opzet zijn zij in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor (gevolg)schade van welke aard dan ook of voor enige schade als gevolg van gederfd gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst van de klant.

  1. Gemengd

In het geval dat individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet effectief zijn, zullen ze worden beschouwd als gewijzigd voor zover nodig om de economische bedoelingen van de contractpartijen te legitimeren. Zelfs als een bepaling ongeldig is, blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast.

  1. Jurisdictie en rechtskeuze

10.1. SHINY-Screen Protection GmbH is een naamloze vennootschap gevestigd in Schenefeld/Krs. Pinneberg (Duitsland) en is ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank van Pinneberg onder HRB 16912 PI.

10.2. Op alle contractuele relaties tussen de contractpartijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De contractpartijen komen overeen dat verkoopcontracten niet onderworpen zijn aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10.3. Alle gerechtelijke procedures tussen de contractpartijen worden gevoerd bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zetel van SHINY-Screen Protection GmbH. De verdragsluitende partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland en de jurisdictie van de rechtbanken in de Bondsrepubliek Duitsland en komen overeen, voor zover toegestaan, die wet en locatie te aanvaarden in een dergelijk geschil of tribunaal voor eender welk geschil.

10.4. De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/odr . We zijn niet bereid om deel te nemen aan dit proces van geschillenbeslechting.